دسته‌ها
رویداد کنفرانس

چهارمین کنفرانس بین المللی فرانچایز ایران

 

دسته‌ها
رویداد کنفرانس

دومین کنفرانس بین المللی فرانچایز 2019

در راستای اولویت اصلی دولت دوازدهم در ایجاد اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری با توجه به برگزاری موفق اولین نمایشگاه بین المللی فرنچایز و توسعه کسب و کار در سال 1396.

دسته‌ها
رویداد کنفرانس

سومین کنفرانس بین المللی فرانچایز 2020

با توجه به ضرورت معرفی ظرفیتهای جدید توسعه مشاغل و اشتغال پایدار ، در راستای سیاستهای اقتصاد کلان تاب آوری و توسعه کارآفرینی و نوآوری در محیط زیست ، با در نظر گرفتن فرصتهای قابل توجه کشور برای رفاه مولد.