لطفا جهت مطالعه اولین نسخه ماهنامه تحلیلی-اقتصادی، ضربان اقتصاد در صنعت فرانچایز کلیک بفرمائید.